Dịch vụ

Karaoke

Tên pḥòng được đặt theo một trong 36 phố phường Hà Nội:

  • Phố hàng chuối

  • Hàng Điếu

  • Hàng Trống

  • Hàng Tre

  • Hàng Quạt

  • Hàng Nón

  • Hàng Vải

  • Hàng Bạc

     > 

Hỗ trợ trực tuyến